Dmitry Meshkov

Co-founder of Ergo platform, researcher at IOHK